Αναλυτικές Πληροφορίες για τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.) ιδρύθηκε το 1915 και από τότε εργάζεται για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας της Βορείου Ελλάδος. Προτείνει και συμβάλλει στην υλοποίηση τρόπων ενίσχυσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Βόρειας Ελλάδος, αλλά παράλληλα και της αρμονικής διασύνδεσής της με την συνολική οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Αποτελεί την κυριότερη ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας. Το 2018 αναγνωρίστηκε ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος (Νόμος 4554/2018 – ΦΕΚ 130/Α/18-7-2018).

Η αποστολή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
 • Μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
 • Μέριμνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη του Βορειοελλαδικού Τόξου, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
 • Συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας και ειδικότερα των Περιφερειών.
 • Προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης μέσα στα πλαίσια μιας ελεύθερης και αναπτυσσόμενης κοινωνίας και οικονομίας.
 • Προάσπιση των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου με προσφυγή στις αρχές της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας.
 • Προώθηση με κάθε πρόσφορο μέσο της βιομηχανίας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

 

Η υλοποίηση της αποστολής του Συνδέσμου επιτυγχάνεται :

 

 • Με την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας όλων των μελών μας στη διαμόρφωση των θέσεων και στην τεκμηρίωση των προτάσεων μας προς την Πολιτεία. Με συνεπή εκπροσώπηση των συλλογικών συμφερόντων των μελών μας, που αποβλέπουν στην αποτελεσματικότερη παρέμβασή μας για βελτίωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας μας.
 • Με τη συμμετοχή του Συνδέσμου στις διάφορες οργανώσεις, όργανα, επιτροπές, αναπτυξιακούς φορείς, συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανικών, Μεσογειακών, Παρευξείνιων και άλλων χωρών, καθώς και κάθε άλλης διεθνούς οργάνωσης που έχει επιδιώξεις παρεμφερείς με τους σκοπούς του Συνδέσμου.
 • Με συμμετοχή του ΣΒΒΕ σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 • Με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τα μέλη μας, η οποία συμβάλλει στην ανταγωνιστικότερη ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δράσης μέσω της έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησής τους για αλλαγές τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον.
 • Με τη συστηματική μελέτη και παρακολούθηση της δραστηριότητας της βιομηχανίας, μεταποίησης και συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βαλκανικές, στις Μεσογειακές και Παρευξείνιες χώρες και γενικότερα σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, με τη συγκέντρωση στατιστικών, επιστημονικών, πληροφοριακών και άλλων στοιχείων, με την εκπόνηση μελετών κ.λ.π.. Με την υποστήριξη των περιφερειακών μηχανισμών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στο Βορειοελλαδικό Τόξο.
 • Με το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών (μελέτες, επιστημονικές ημερίδες, Συνέδρια κλπ) για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την οποία θεωρούμε καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Σε συνεργασία με τα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, την Ελληνική Κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των Κομμάτων, με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων χωρών, για την προαγωγή, ενίσχυση και ανάπτυξη της Ελληνικής και ειδικότερα της περιφερειακής βιομηχανίας και οικονομίας γενικότερα.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τον «Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΣΒΕ) μπορείτε να βρείτε εδώ.