Διαδικασία Υποβολής Αίτησης 

 

1. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Πρέπει να ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις

 • Έχω ενεργή κάρτα ανεργίας,

ΚΑΙ

 • Είμαι απόφοιτος/η υποχρεωτικής εκπαίδευσης

ΚΑΙ

 • Είμαι κάτοικος στην Περιφέρεια:
 • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ν. Δράμας, Ν. Έβρου, Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης) ή
 • Κεντρικής Μακεδονίας (Ν. Ημαθίας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Κιλκίς, Ν. Πέλλας, Ν. Πιερίας, Ν. Σερρών, Ν. Χαλκιδικής) ?ή
 • Ηπείρου (Ν. Άρτας, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Πρέβεζας) ή
 • Θεσσαλίας (Ν. Καρδίτσας, Ν. Λάρισας, Ν. Μαγνησίας, Ν. Τρικάλων) ή
 • Δυτικής Ελλάδας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας)

2. Πώς κάνω αίτηση;

Θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική «Αίτηση Συμμετοχής» που θα βρείτε online. Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση μία και μοναδική φορά, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://sbeanergoi.gr/.

Η κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), τον οποίο πρέπει να κρατήσετε και να τον έχετε πάντα διαθέσιμο.

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, θα πρέπει να:

 1. Ανεβάσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και μετά,
 2. να πατήσετε «Οριστική Υποβολή» της αίτησης και των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Προσοχή κατά την διάρκεια συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων πεδίων της “Αίτησης Συμμετοχής” και υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Πως κάνω οριστικοποίηση της αίτησης;

«Οριστική Υποβολή» μπορεί να γίνει μόνο όταν έχουν αναρτηθεί στο σύστημα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει η Πρόσκληση, ειδάλλως το σύστημα δεν επιτρέπει τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως «Υποβεβλημένη».

Διαλέγοντας το κουμπί «Οριστική Υποβολή» της αίτησης οριστικοποιείτε την αίτησή σας.

Ο χαρακτηρισμός της ως «Υποβεβλημένη», δεν σας επιτρέπει να προβείτε σε τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών σας μετά την υποβολή της.

4. Είναι το ίδιο η αποθήκευση και η οριστικοποίηση της αίτησης;

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. Εάν θέλετε να προχωρήσετε στην ανάρτηση των δικαιολογητικών αργότερα από την συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να επιλέξετε «Αποθήκευση» της αίτησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «Αποθηκευμένη». Για να θεωρηθεί ως «Υποβεβλημένη» η αίτηση θα πρέπει να κάνετε «Οριστική Υποβολή», αφού πρώτα έχετε αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5. Έκανα λάθος στην αίτηση, μπορώ να το διορθώσω;

Τα στοιχεία της αίτησης μπορούν να διορθωθούν πριν γίνει η οριστικοποίηση. Αν πατήσετε οριστικοποίηση δεν μπορεί να γίνει διόρθωση.

Όταν προχωρήσετε στην «Οριστική Υποβολή» της αίτησης και χαρακτηριστεί ως «Υποβεβλημένη», το σύστημα/ η πλατφόρμα δεν επιτρέπει να προβείτε σε τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών σας.

6. Πότε ανεβάζω τα δικαιολογητικά;

Τα δικαιολογητικά πρέπει να αναρτηθούν πριν την οριστικοποίηση της αίτησης.

Για την ανάρτηση των δικαιολογητικών αργότερα από την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να επιλέξετε «Αποθήκευση» της αίτησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «Αποθηκευμένη». Όσο η αίτηση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επανέλθετε σε μεταγενέστερο χρόνο και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία καταχώρησης καθώς επίσης και να αναρτήσετε ή να αντικαταστήσετε ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά. Τονίζεται ότι όσα δικαιολογητικά επισυναφθούν θα πρέπει να επαληθεύουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην υποβληθείσα αίτηση για την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης.

6.Πώς ανεβάζω τα δικαιολογητικά;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά μαζί με την αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://sbeanergoi.gr/ .

Πρέπει να είναι σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή ευδιάκριτης εικόνας) και το μέγεθος του κάθε αρχείου να μην ξεπερνάει τα 3MB.

7. Τι δικαιολογητικά πρέπει να ανεβάσω;

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτηθούν ψηφιακά είναι:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας η οποία θα περιλαμβάνει την ημέρα υποβολής της αίτησης και θα επιβεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν άνεργος την ημέρα υποβολής της αίτησης (την οποία θα εκδώσει από το portal της ΔΥΠΑ με χρήση των προσωπικών του κωδικών).
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο. Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω gov.gr https://www.gov.gr/updates/features/bebaiose-monimes-katoikias). Για οδηγίες δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=_kQIJzBHyG8
 • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ. ,
  • Α.Μ.Κ.Α. ,
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (ΑΜΑ). (σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε διαθέτει ΑΜΑ θα πρέπει να εκδοθεί ΑΜΑ με βεβαίωση που θα του διαθέσει ο ΣΒΕ, σε περίπτωση που επιλεγεί για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και πριν την έναρξη της κατάρτισης)
 • Αντίγραφο του Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2022. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν είναι υπόχρεος υποβολής Φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την υπ’αριθ. ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018-20/09/2018 (ΑΔΑ: Ψ46Λ46ΜΠ3Ζ-0Α3) Απόφαση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με την οποία θα αιτιολογείται η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής αίτησης η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί μέσω http://www.gov.gr ή να είναι επικυρωμένη μέσω ΚΕΠ.
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω του http://www.gov.gr ή επικυρωμένη μέσω ΚΕΠ (η οποία θα απευθύνεται στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος), με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 • αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • δεν είναι μαθητής ή σπουδαστής ή φοιτητής
 • δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης
 • τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

8. Πως γίνεται η μοριοδότηση;

Με βάση τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

9. Πως γίνεται η μοριοδότηση;

Με βάση τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

 

 
 
 
 
 
 

Α/Α 

 
 
 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    

 
 
 
 
 

ΜΟΡΙΑ 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30                                                                      

 
 
 
 

12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ  

 
 
 
 

1/ΜΗΝΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30   

 
 
 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 0-3500€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 0-7000€  

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 3501-5000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 7001-10000€  

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 5001-8000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 10001-16000€  

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 8001-12000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 16001-26000€  

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ – ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΘΥΛΑΚΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20                                                                      

 
 
 
 

ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 9 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 9 ΚΑΙ ΑΝΩ 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΟΡΙΩΝ 

 
 
 
 

80 

 

 

Τι κάνω αφού επιλεγώ

 

10. Δικαιολογητικά Πρώτη συνεδρία

Εάν επιλεχθείτε, κατά την 1η ημέρα Συμβουλευτικής, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω δικαιολογητικών, ψηφιακά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://sbeanergoi.gr/.

 • Τα δικαιολογητικά θα είναι:
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είστε Κύριος Δικαιούχος
 • Βεβαίωση διαστήματος ανεργίας στην οποία φαίνεται η έναρξη της ισχύουσας ανεργίας μέχρι και την ημέρα έκδοσής της η οποία θα έχει εκδοθεί την ημέρα υλοποίησης της 1ης συμβουλευτικής και από την οποία θα προκύπτει ότι είστε άνεργοι την συγκεκριμένη ημερομηνία.
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος) με την οποία δηλώνετε ότι δεν συμμετέχετε ταυτόχρονα σε άλλη επιδοτούμενη δράση του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης.

Από αυτά τα δικαιολογητικά θα ελέγχεται η απόδειξη της ανεργίας σας κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο πρόγραμμα. Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα.

11. Πόσες απουσίες μπορώ να κάνω;

Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων μέχρι του ποσοστού 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος, ανεξάρτητα από τη μέθοδο υλοποίησης του κάθε προγράμματος. Ως απουσία λογίζεται η μη παρακολούθηση του προγράμματος στις προγραμματισμένες ώρες τόσο στη δια ζώσης διδασκαλία σε φυσική αίθουσα όσο και στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση που πραγματοποιείται μέσω της ταυτόχρονης παρακολούθησης όλων των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονική αίθουσα, καθώς και της πρακτικής άσκησης. Για τις ώρες της ασύγχρονης εκπαίδευσης, δηλαδή μη ταυτόχρονης παρακολούθησης, οι απουσίες υπολογίζονται μετά την προκαθορισμένη διάρκεια ολοκλήρωσης του προγράμματος, ανάλογα με τις ώρες που ο κάθε καταρτιζόμενος δεν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση, στο προκαθορισμένο διάστημα υλοποίησης του προγράμματος.

Οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% (δηλαδή μέχρι εξήντα εννέα (69 ώρες) εφόσον προσκομισθεί από τον ωφελούμενο η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που του έχει χορηγηθεί από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο μέγιστο ποσοστό 20% ισχύει και για τους καταρτιζόμενους των ίδιων προγραμμάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας, οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζουν εγκαίρως αντίστοιχο αποδεικτικό από δημόσιο φορέα.

Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου αφαιρούνται αντιστοίχως από το εκπαιδευτικό του επίδομα. Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν αριθμό ωρών ίσο προς τον προβλεπόμενο τόσο ως προς το σύνολο της ασύγχρονης εκπαίδευσης όσο και ως προς τις ώρες που προβλέπονται για κάθε εκπαιδευτική ενότητα ξεχωριστά. Στην περίπτωση ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την ολοκλήρωση διακριτών υποενοτήτων /modules απαιτείται βεβαίωση ολοκλήρωσης αυτών, όπως προκύπτει και επιβεβαιώνεται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ).

Σε περίπτωση που ωφελούμενος δεν συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό ωρών έχουν και πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπτών ορίων απουσιών, δεν δικαιούται εκπαιδευτικού επιδόματος.

12. Πότε θα παρακολουθώ τα μαθήματα και θα κάνω πρακτική;

Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτική δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες και πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 10:00μμ. Επίσης δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.

13. Πως υπολογίζεται το εκπαιδευτικό επίδομα;

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης).

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

14. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι Υποχρεωτική;

Ναι, η συμμετοχή των καταρτιζόμενων στο σύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική. Εφόσον απουσιάσει ή αποτύχει στις αρχικώς προγραμματισμένες εξετάσεις θα του δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε προγραμματισμένες επανεξετάσεις. Όποιος καταρτιζόμενος/η ολοκληρώσει το σύνολο των Ενεργειών αλλά δεν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται να λάβει μέχρι το 70% του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού επιδόματος.

Σε κάθε καταρτιζόμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. Σε περίπτωση αποτυχίας του καταρτιζόμενου χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.

15. Τι γίνεται εάν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ξεκινήσω να εργάζομαι;

Η ιδιότητα του ανέργου (δηλ. να μην υπάρχει απασχόληση) θα πρέπει να διατηρείται έως τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή μέχρι τις εξετάσεις πιστοποίησης και πιθανόν επανεξετάσεις. Εάν ξεκινήσετε να εργάζεστε θα πρέπει να αποχωρήσετε από το πρόγραμμα.

16. Συμμετέχω σε άλλο πρόγραμμα, μπορώ να συμμετέχω και στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμε?νη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποι?ησης για την επαγγελματικη? ενδυνα?μωση ανε?ργων χαμηλω?ν εκπαιδευτικω?ν προσο?ντων σε θυ?λακες ανεργι?ας των περιφερειών Ανατολικη?ς Μακεδονι?ας και Θρα?κης, Κεντρικη?ς Μακεδονι?ας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας»;

ΟΧΙ. Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το προηγούμενο πρόγραμμα.

17. Τι γίνεται με την κάρτα ανεργίας;

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του αρ. 34, του ν.4554/2018 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του ανέργου και να λαμβάνουν το επίδομα τακτικής ανεργίας που πιθανά δικαιούνται εφόσον πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: (α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος, (β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και να (γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι άνεργοι που δεν πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις διαγράφονται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ανέργων με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Δείτε τη σχετική ενημέρωση της ΔΥΠΑ εδώ: https://www.dypa.gov.gr/engegrammenoi-anergoi-sto-metroo-tou-oaed-kai-symmetoche-se-programmata-ekpaideuses-e-epangelmatikes-katartises-nees-rythmiseis-basei-tou-arthrou-34-t

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον εργασιακό σας σύμβουλο στη ΔΥΠΑ σχετικά.