Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), σύμφωνα με: (α) την Πρόσκληση με κωδ. ΑΠΚΟ 11 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5901 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (β) την με Α.Π. 2.5702/01-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΘΞΥ46ΜΤΛΚ-3ΩΛ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης για την Ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των Περιφερειών Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης, Κ.Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δ.Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5180754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 82759/29-8-2022(Β4581) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ