Ανακοίνωση Πρακτικού Συγκρότησης Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ανακοίνωση Πρακτικού Συγκρότησης Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας» (κωδ. ΟΠΣ 5180754), ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 01/2024/ΣΒΕ.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη μοριοδότηση τους ανά Περιφέρεια, και πίνακας απορριφθέντων, όπως περιλαμβάνονται στο Πρακτικό Συγκρότησης Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων.

Οι υποψήφιοι, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης του Πρακτικού Συγκρότησης Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο: «Διαδικασία υποβολής ενστάσεων – αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης των υποψηφίων ωφελουμένων» (σελ. 20) της Πρόσκλησης 01/2024/ΣΒΕ.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ.